logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก.พังงา (4 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก.กระบี่ (4 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐ Working Team) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (4 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก. อ่างทอง (4 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก. ปทุมธานี (4 ก.พ. 2562)
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้มาตรวจเยี่ยม/ติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 (4 ก.พ. 2562)
Mobile Unit ณ ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย (4 ก.พ. 2562)
อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร การพัฒนาระบบธุรกิจชุมชน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้ กิจกรรมการฝึกอบรม “ การอนุรักษ์และประยุกต์ออกแบบลายผ้ามัดย้อม ทอผ้าฝ้ายเชิงสร้างสรรค์ ” (4 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 วัสดุ จำนวน 3 รายการ (4 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 วัสดุ จำนวน 2 รายการ (4 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทัั้งสิ้น 13,700.00 บาทถ้วน (4 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดจยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว โดยวิะีเฉพาะเจาะจง (4 ก.พ. 2562)
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2562 (4 ก.พ. 2562)
ประกาศเรื่องยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ. 2561 (4 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กล 9300 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ์้อน้ำมันเดือน มกราคม 2562 สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ 4571 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่มมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเดือน มกราคม 2562 สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 1360 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ีดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือนมกราคม 2562 สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กค 9041 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือนมกราคม 2562 สำหรับรถยนต์ราชการ รถโตโยต้า วีโว้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเแพาะเจาะจง (4 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพังงา (3 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบโครงการจัดทำเวทีชุมชนเพื่อหาแนวทางการดำเนินโครงการอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบโครงการจัดทำเวทีชุมชนเพื่อหาแนวทางการดำเนินโครงการอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ประกอบโครงการจัดทำเวทีชุมชนเพื่อหาแนวทางการดำเนินโครงการอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ประกอบโครงการจัดทำเวทีชุมชนเพื่อหาแนวทางการดำเนินโครงการอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.พ. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมวางพวงมาลา คารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (2 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก.ชุมพร (2 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (1 ก.พ. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดที่ดิน​ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จ.อุทัยธานี (1 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (1 ก.พ. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้โอวาทและมอบนโยบายเนื่องในโอกาสปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ (1 ก.พ. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 [305] 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์