logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุนศูนย์เครือข่าย ศพก.ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 17,600.00 บาท (7 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ส.ป.ก. หมายเลขทะเบียน กข-7380 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 9,594.69 บาท (7 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถตู้สำหรับศีกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ปีงบประมาณ 2562 (7 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น Triton Plus หมายเลขทะเบียน 5 กอ 7673 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.ร่วมติดตามคณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดยโสธร-มุกดาหาร (6 ก.พ. 2562)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (6 ก.พ. 2562)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) พร้อมคณะ ได้ตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๑ และงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก. ณ ส.ป.ก.ชัยภูมิ (6 ก.พ. 2562)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) พร้อมคณะ ได้ตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๑ และงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก. ณ ส.ป.ก.หนองบัวลำภู (6 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการส.ป.ก.ตรวจราชการและเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรรม ตามโครงการโคกหนองนาโมเดล จ.ลำปาง (6 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก. จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้ปฏิบัติงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒" (6 ก.พ. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (6 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก.พัทลุง (6 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อสนับสนุนศูนย์ ศพก.เครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.พ. 2562)
การตรวจราชการ ตามแผนงานโครงการ ประจำปี 2562 รอบที่ 1 (6 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ นำเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนในการผลิตพืช ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (6 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กร 4914 พล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจัดซื้อเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องวัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องปรับปรุงภูมิทัศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจัดจ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน กฉ 2463 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.พ. 2562)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2562 (6 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (5 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก. สิงห์บุรี (5 ก.พ. 2562)
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (5 ก.พ. 2562)
งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรม ออกร้านหรรษากาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ (5 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานยานพหานะรับจ้าง (รถตู้) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 8514 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม/ติดตามแปลงเกษตรกรที่มีแนวคิด วิธีคิด วิธีการจัดการที่ดี และมีผลผลิต/สินค้าโดดเด่น จำนวน 6 แปลง (5 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำมัน โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรุปที่ดิน ปงม.2562 (5 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และบำรุกรักษารถยนต์์ หมายเลขทะเบียน ฮต-5458 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮต-5458 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน อต-5458 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะ (4 ก.พ. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 [304] 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์