logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายชื่อต้นไม้ (12 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อจัดทำโครงการ อพ.สธ. (12 ก.พ. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) มีแผนจัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) จำนวน 18 ครั้ง โดยครั้งที่ 9 จัดขึ้น ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ม.8 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (12 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (12 ก.พ. 2562)
ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.พ. 2562)
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข-7522 จำนวน 12 รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง (12 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดจ้างล้างรถยนต์ราชการ ส.ป.ก.ปราจีนบุรี (12 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอัดภาพพร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน (12 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2562)
รมช.กษ. มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (11 ก.พ. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. นำคณะผู้บริหารปลูกต้นไม้มงคล ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน (11 ก.พ. 2562)
คณะผู้บริหาร ส.ป.ก. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน (11 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก. จัดการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒" (11 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจติดตามงานและตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ (11 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจติดตามงานและเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรรม ตามโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่แก้วมังกร จังหวัดแพร่ (11 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดฝึกอบรมขยายผลองค์ความรู้ ศพก.เครือข่าย (11 ก.พ. 2562)
ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสานประจำปี 2562 ครั้งที่ 23 "เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลสู่ OTOP นวัตวิถี" (11 ก.พ. 2562)
อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร การพัฒนาระบบธุรกิจชุมชน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้กิจกรรมการฝึกอบรม “ การดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อโคเนื้อเชิงธุรกิจ” (11 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.สงขลาจัดอบรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินปี 62 (11 ก.พ. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) มีแผนจัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile..Unit) จำนวน 18 ครั้งโดยครั้งที่ 8 จัดขึ้น ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หมู่ 4 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (11 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุนศูนย์เครือข่าย ศพก.ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 10,350.00 บาท (11 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล (11 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (11 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 9748 จันทบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตลำไย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ประกอบโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตลำไย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ประกอบโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตลำไย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ประกอบโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตลำไย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตลำไย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ประกอบโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตรการลดต้นทุนการผลิตและการผลิตสารราดลำไยให้มีคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 [302] 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์