logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (5 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์และวัสดุสำนักงาน (5 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมกับ ธ.ก.ส. ประชุมกำหนดแนวทางแก้ปัญหาเกษตรกรฯ ขอรับสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (4 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๕,๖,๗ ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขตตรวจราชการที่ ๕,๖ รอบที่ ๒ ส.ป.ก.จังหวัดสงขลา กระบี่ (4 ส.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกันปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อแจกให้เกษตรกร นำไปปลูกในครัวเรือน และใช้รับประทานเป็นยาสมุนไพรเพื่อป้องกัน Covid-19 (4 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมท่อประปาห้องน้ำของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง เพื่อสนับสนุนงานศูนย์บริการประชาชน และภารกิจของกลุ่มกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนส่งและปลูกต้นกล้าหญ้าแฝก โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานสารบบที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อสนับสนุนในการจัดทำแปลงปลูกหญ้าแฝกแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ส.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามแบบ สขร.1 (4 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมขับเคลื่อนโครงการสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมจัด Kick off ส่งมอบต้นกล้าให้เกษตรกร ๑ ก.ย. นี้ (3 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก. รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประเภทรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านการสัมภาษณ์วีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) (3 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๕,๖,๗ ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขตตรวจราชการที่ ๕ รอบที่ ๒ ส.ป.ก.จังหวัดสุราษฎร์ธานี พัทลุง (3 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ขอแก้ไขสถานที่สอบพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนีกงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (3 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะเฉพาะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปทิ่ดินจังหวัดมหาสารคาม (เพื่มเติม 2) (3 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเาตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 ม. จำนวน 6 สาย ระยะทางรวม 4.699 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 2,985.23 ลูกบาศก์เมตร สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 ม. จำนวน 12 สาย ระยะทางรวม 4.716 กิโลเมตร ในแปลงที่ดิน คสช.แปลงที่ดินเลขที่ N (3 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สถานที่สอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๕,๖,๗ ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขตตรวจราชการที่ ๕ รอบที่ ๒ ส.ป.ก.จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช (2 ส.ค. 2564)
นัดประชุมย่อยหารือทีมงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อม วางแผน นำเสนอสื่อวีดิทัศน์ และซักซ้อมใหญ่เสมือนจริงในพื้นที่ เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting (2 ส.ค. 2564)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี ดำเนินการจัดทำแปลงปลูกพืชสมุนไพรไทยต้านไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (2 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำฉากกั้นโควิด โดนวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาพถ่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer) (2 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2564)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (2 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์