logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (31 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) ครั้งที่ 1/2564 (30 มี.ค. 2564)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (29 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ออกให้บริการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit ณ เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (28 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (28 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (28 มี.ค. 2564)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย ผอ.กลุ่ม (กยป./กกม./กชง./กกง.)ดำเนินการติดตามและประเมินผลเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นการชั่วคราว (26 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564 (26 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (26 มี.ค. 2564)
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.ปทุมธานี ตรวจติดตามและประเมินผลแปลงเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (26 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (25 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตที่ดินพระราชทานจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2564 (25 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2564 (25 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ยโสธรประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร (25 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2564 (24 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2564 (24 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราจัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564 (24 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร ”การทบทวนและการวางแผนพัฒนากลุ่มสมุนไพรให้ทันความต้องการของตลาด” (23 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทร จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอราชสาส์น (ประเภทที่ดินเอกชน) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา (23 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (23 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (23 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ (กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงหนูพุก) ประจำปีงบประมาณ 2564 (23 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ออกให้บริการ ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) (23 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา การรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังการเผาซากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน (23 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม และเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (22 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดิน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2564 (19 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.เลย (19 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 10 (19 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการคืนคง เพิ่ม เติมสัตว์น้ำ บริเวณแหล่งก่อเกิดทรัพยากรประมง ประจำปี 2564 (18 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ (18 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (18 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดิน อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564 (18 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (18 มี.ค. 2564)
“ส.ป.ก.มหาสารคาม จัดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (17 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร สมาชิกกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน” (17 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 เวทีวางแผนการผลิตเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และวางแผนเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนเกษตรกร” (17 มี.ค. 2564)
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) และคณะ พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ลงพื้นที่ อ.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร (17 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.มหาสารคาม อบรมขยายผลวนเกษตรสู่เกษตรกรรายใหม่ โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม" (16 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้า อำเภอท่าตะเกียบ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา (16 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ฯ(Mobile Unit) ครั้งที่ 9/64 (16 มี.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์