logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง (15 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๒ รอบที่ ๑ (14 ก.พ. 2562)
ระบำฟื้น ส.ป.ก. คืนพื้นที่สีเขียว จากผืนดินลูกรังแห้งแล้งสู่แหล่งเกษตรกรรมผสมผสาน (14 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนติดตั้งท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2562)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 (14 ก.พ. 2562)
ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 27 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะที่ ๓.๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก) (14 ก.พ. 2562)
กิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (14 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.นครพนม แก้ไขข้อพิพาทให้แก่เกษตรกร (14 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานสำรวจรังวัด (คนงานรายวัน) ตามแผนงานของ นายอัษฎาวุธ กันธิมา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2562)
ประกาศจัดงหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปทีด่ินปีงบประมาณ 2562 (14 ก.พ. 2562)
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี ประเทืองฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักจัดกา (14 ก.พ. 2562)
Mobile unit ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4 (14 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) มีแผนจัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) จำนวน 18 ครั้ง โดยครั้งที่ 11 จัดขึ้น ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ม.14 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (14 ก.พ. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสะอาด ตามโครงการ "จังหวัดสะอาด" แผนงานจังหวัดปทุมธานี "ถิ่นบัวหลวงสะอาด" (14 ก.พ. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2562 (14 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (14 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (13 ก.พ. 2562)
รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประชุมโต๊ะกลมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โครงการเกษตรวิชญาตามแนวพระราชดำริ บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (13 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมหารือ กับ พด. และ ยธ. แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (13 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก. ราชบุรี (13 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก. กาญจนบุรี (13 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก. สุพรรณบุรีออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (13 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 สามารถส่งรายละเอียดตามแบบเสนอผลงาน ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 ที่กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและงานวินัย (13 ก.พ. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (13 ก.พ. 2562)
รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตรวจเยี่ยมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ (ส.ป.ก.แพร่) (13 ก.พ. 2562)
ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile unit) ครั้งที่ 3 (13 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนตืโดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช โครงการเกษตรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช โครงการเกษตรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.พ. 2562)
กิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (13 ก.พ. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (13 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.นครพนม อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเกษตร (13 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.นครพนม จัดฝึกอบรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ(อพ.สธ.) (13 ก.พ. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 [299] 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์