logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน เดือนมีนาคม 2562 (25 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม เดือนมีนาคม 2562 (25 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ (25 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหว้ดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสติกใสมุงหลังคา จำนวน 3 ม้วน และตาข่ายกั้น จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๖ รอบที่ ๑ (24 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมระบบเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (22 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามงานและลงพื้นที่เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้บ้านป่าป๋วย หมู่ ๓ ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน (22 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (22 ก.พ. 2562)
ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน (วัสดุสำนักงานที่จัดซื้อ 24 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ. 2562)
ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบปรับอากาศรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1กถ 3893 กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ. 2562)
ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ซ่อม 5 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมทางไกลออนไลน์ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในเขตปฏิรูปที่ดิน (22 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (22 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (22 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาทำขาตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (22 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผุ้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประกอบโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ (22 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ประกอบโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศพก.เครือข่าย) ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หน้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะ จ้างพิมพ์ไวนิล (22 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล (22 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.เลย จัดกิจกรรม 5 ส (22 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรุรุ่นใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน (22 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มระเบียบวาระการประชุม ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก. ลพบุรี (21 ก.พ. 2562)
รองเลขาธิการส.ป.ก.ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (21 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.นราธิวาส ร่วมออกหน่วยศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (Mobile Unit) ครั้งที่ 4/2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านปลักปลา (21 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.นครพนมออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Molile unit) ครั้งที่ 3 (21 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ประกอบโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ประกอบโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศพก.เครือข่าย) กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประ (21 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ประกอบโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศพก.เครือข่าย) ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.พ. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 [298] 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์