logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน,พวงมณี,ก้านยาว,ชะนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย ร่วมงานพิธีเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (3 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว (1 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.ร่วมงานพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามบินนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ (1 มี.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามงานตามภารกิจและให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (1 มี.ค. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการจัดที่ดิน ของ ส.ป.ก.ชุมพร (1 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดที่ดินออนไลน์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (1 มี.ค. 2562)
ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างตรวจเช็คตามระยะที่กำหนด รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮก 5840 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 2562)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพร้อมคณะตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน ส.ป.ก. ณ ส.ป.ก.อุดรธานี (1 มี.ค. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี​ (1 มี.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยมกิจการสหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ (1 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวีดีโอคลิป (1 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมติดตามงานด้านประชาสัมพันธ์งาน ครบรอบ ๔๔ ปี วันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (1 มี.ค. 2562)
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ในกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่น (1 มี.ค. 2562)
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในกิจกรรมส่งเสริมการวางแผนการปลูกผักและผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพสูง (1 มี.ค. 2562)
อบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.- ส.ป.ก.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน เรื่อง ๓ สายพันธุ์ สานสายใย (1 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ (1 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด (1 มี.ค. 2562)
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (1 มี.ค. 2562)
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการผลิตโคเนื้อขุนด้วยนวัตกรรมแบบผสมผสานทางด้านอาหารสัตว์ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่(โคเนื้อประเภทโคมัน) (1 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.นครพนม จัดอบรมอาสาสมัคร ส.ป.ก. (1 มี.ค. 2562)
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ระบบชุมชนรับรองแบบมีส่วนร่วม(PGS) ปี2562 (1 มี.ค. 2562)
น.ส.พจนันท์ กองมาก ปฎิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ น.ส.ฐิติมา วัฒนจัง ผอ. กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส่งมอบพันธุ์ไม้ให้แก่เกษตรกรในเขตปฎิรูปที่ดิน ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 (1 มี.ค. 2562)
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง การเช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (1 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือน ก.พ. 62 สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กค 9041 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือน ก.พ.62 สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 1889 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำหรับรถมอเตอร์ไซด์และเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กง 1360 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ื้อน้ำมันเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กธ 9221 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธัเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ศย 6603 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กข 8583 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก. เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยและการตลาดนำการผลิตระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (28 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก.สระแก้ว (28 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่อง Printer จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 [295] 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์