logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำหรับรถมอเตอร์ไซด์และเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กง 1360 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ื้อน้ำมันเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กธ 9221 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธัเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ศย 6603 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กข 8583 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก. เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยและการตลาดนำการผลิตระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (28 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก.สระแก้ว (28 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่อง Printer จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2562)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมเข้าร่วมพิธีเปิดงานการสร้างเครือข่ายศาสตร์พระราชาด้วยโคกหนองนาโมเดลและร่วมประชุมติดตามการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดอุดรธานี (28 ก.พ. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและตรวจติดตามความก้าวหน้าการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล(แปลง NO ๔๒) พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานี (28 ก.พ. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะร่วมประชุมชี้แจงส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐในการเตรียมกำลังคนคุณภาพด้วยทุนรัฐบาล ก.พ. และระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (28 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการ กษ.และผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จังหวัดนครสวรรค์ (รอบที่ ๑) ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (28 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 4กส-2617 กทม. (28 ก.พ. 2562)
Mobile Unit ณ อำเภอปากชม (ครั้งที่ 2) จังหวัดเลย (28 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดเขาแดง อำเภอกุยบุรี (28 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศพก.เครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (28 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก.สระแก้ว จัดฝึกอบรม โครงการศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 (28 ก.พ. 2562)
จังหวัดสระแก้ว จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (28 ก.พ. 2562)
โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว (28 ก.พ. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ครั้งที่ 1/2562 (28 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 2 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฌห 6784 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานด้านกลุุ่มติดตามและประเมินผล ทดแทนลาออก จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.พ. 2562)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ (27 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแอร์รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-2075 (27 ก.พ. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของ ส.ป.ก. จังหวัดสระแก้ว (27 ก.พ. 2562)
ส.ป.ก. จัดการฝึกอบรม “โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ” (27 ก.พ. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ณ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว (27 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก. จังหวัดฉะเชิงเทรา (27 ก.พ. 2562)
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง” (27 ก.พ. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดกระบี่ (27 ก.พ. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดอุทัยธานี (รอบที่ ๑) ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (27 ก.พ. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 [294] 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์