logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องจักรกล รถขุดไฮดรอลิค โครงการขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ แปลง 3264 (8 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มระเบียบวาระการประชุม ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (7 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค. 2562)
โครงการจัดกิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๔ ปี (7 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 4645 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.สระแก้ว จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรืองในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) (7 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันและตรวจจับไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ห้องควบคุมระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มี.ค. 2562)
กระทรวงเกษตรฯ ชูผลงาน NGv Marketplace ต้นแบบแผนยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร ๔.๐ (6 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก. ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญเลี้ยงพระ (6 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก. จัดงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา “๔๔ ปี ส.ป.ก." (6 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก. จัดงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา “๔๔ ปี ส.ป.ก. (6 มี.ค. 2562)
รายงานสรุปผลการจัดซ้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (6 มี.ค. 2562)
ประกาศ ส.ป.ก.ลพบุรี เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ.๒๕๖๑ (6 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการจัดทำป้ายประกาศฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้ทำเสา ไม้ค้ำยันเสา สำหรับใช้ปักป้ายประกาศฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นพริกไทยพันธุ์ซีลอนเสียบยอด ความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มี.ค. 2562)
สหกรณ์ออมทรัพย์ ส.ป.ก. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน ๒๕๖๑ (5 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเอกสารคู่มือประกอบการอบรม (5 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 12 อัน (4 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก. เข้าร่วมการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” (4 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์รับมอบนโยบายด้านการเกษตรให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (4 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของ ส.ป.ก. (4 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ(อพ.สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ(อพ.สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 [292] 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์