logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ VIP ๑๐ ที่นั่ง ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์ จำนวน 300 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปลา จำนวน 150 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนัหกงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา้างซ่อมเครื่องโรเนียวระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมทางไกลออนไลน์ ( Web Conference) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ (18 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก. เข้าร่วมการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” (18 มี.ค. 2562)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562 (18 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เพื่อนำเกษตรกรไปศึกษาดูงาน ที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2562 จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน เพื่อนำเกษตรกรไปศึกษาดูงานที่ ฟาร์มไก่พอเพียง ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (18 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสนับสนุน ศพก. เครือข่าย ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศพก.เครือข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปงม.2562 (18 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟางอัดก้อน จำนวน 635 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์ปลานิล ขนาด 5-7 ซม. จำนวน 136,700 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจ้างเข้าเล่มระเบียบวาระการประชุม ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโฑนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 45 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน นข 1889 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ Chevrolet ยี่ห้อโคโลราโด หมายเลขทะเบียน สม 483 กรุงเทพมหานคร (15 มี.ค. 2562)
สผ. - ส.ป.ก. ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการในกระทรวงเกษตรฯลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (15 มี.ค. 2562)
นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก.ชลบุรี (15 มี.ค. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสระแก้ว (15 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๖ ปี (15 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน "เกษตรวิชญา" สู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (15 มี.ค. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้โอวาทและมอบนโยบายเนื่องในโอกาสปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ (15 มี.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามงานตามภารกิจ จ.นครสวรรค์ (15 มี.ค. 2562)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 5" โดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ฝึกอบรมวันที่ 13-15 พฤษาภาคม และ 21-24 พฤษภาคม 2562 (15 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (15 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก.ชลบุรี (15 มี.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 [289] 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์