logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ส.ป.ก. ปทุมธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณด้านหน้า สำนักงาน ส.ป.ก.ปทุมธานี (22 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน นช 742 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน(smart famer) (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้้เพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใชในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้เพื่อใช้อบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสนับสนุนศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูง จำนวน 300 กระสอบ และแกลบดำ จำนวน 34,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ปงม.2562 (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อปัจจัยการผลิตฯ(จัดซิ้อปุ๋ยขี้วัว)โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ปงม.2562 (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจ้างเข้าเล่มระเบียบวาระการประชุม ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 23 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Printer ยี่ห้อ HP ColorLaserJet CP2025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง(เช่า)รถบัสปรับอากาศ เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ของ ศ.ท.ส. ส.ป.ก. (21 มี.ค. 2562)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน ณ ส.ป.ก.สกลนคร (21 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนเอกสารใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 (21 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 18 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 12,030.00 บาท (21 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอก (21 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอก (21 มี.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนออกหน่วย พอ.สว. และโครงการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 7/๒๕๖๒ (21 มี.ค. 2562)
ประกาศ ส.ป.ก.ลพบุรี เรื่อง คู่มือการให้บริการประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 ระยะที่ 2 (21 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (21 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.นครพนมออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Molile unit) ครั้งที่ 4 (21 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/จ้างไวนิล ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสนับสนุนศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กฉ 8120 พล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสนับสนุนศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562)
ปรกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเแพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 [287] 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์