logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

กลุ่มกฎหมายและกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ออกพื้นที่ให้บริการเกษตรกร ณ ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ (25 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุนเกษตรกรโครงการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2562)
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แปลง 4341, 3922 (25 มี.ค. 2562)
(ร่าง) ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลชุมชนและหอถังน้ำทรงแชมเปญพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก แปลง 4341, 3922 (25 มี.ค. 2562)
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แปลง 2269 (25 มี.ค. 2562)
(ร่าง) ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลชุมชนและหอถังน้ำทรงแชมเปญพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก แปลง 2269 (25 มี.ค. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามความพร้อม การจัดกิจกรรมจิตอาสา ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน : กสิกรรมธรรมชาติปลอดสารพิษ (24 มี.ค. 2562)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน ณ ส.ป.ก.อำนาจเจริญ (23 มี.ค. 2562)
เสื้อแจ๊คเก็ตสีดำตราสัญลักษณ์ ส.ป.ก. (22 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมห้องน้ำหญิง ชั้น 3 อาคารปิติพงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมงานวันน้ำโลกและสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (22 มี.ค. 2562)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน ณ ส.ป.ก.มุกดาหาร (22 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทั่วไป จำนวน 3 รายการ โดยงิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2562)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน ณ ส.ป.ก.นครพนม (22 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปัจจัยการผลิต (22 มี.ค. 2562)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ณ ส.ป.ก.สกลนคร (22 มี.ค. 2562)
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ (22 มี.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) สตูล ดำเนินการให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสสองชั้นปรับอากาศ (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำพัดประชาสัมพันธ์ (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในปฏิรูปที่ดิน (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายฝึกอบรม โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายฝึกอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายฝึกอบรม โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายฝึกอบรม โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (22 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.นครพนม ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน(คปจ.)ครั้งที่ 1/2562 (22 มี.ค. 2562)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการ ส.ป.ก.นครพนม (22 มี.ค. 2562)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส.ป.ก.นครนายก (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุ (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 5306 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ประกอบโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศพก.เครือข่าย) ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ประกอบโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศพก.เครอข่าย) ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศพก.เครือข่าย)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 [286] 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์