logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการตรวจสอบการถือครองที่ดิน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ - คุรุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 23 รายการ (26 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา โดย นางสาวกรุณา นิยมไทย ปฏิรูปทีี่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (26 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา โดย นางสาวกรุณา นิยมไทย ปฏิรูปทีี่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ.ห้องประชุมบึงพระราม ชั้น ๑ อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000.00 บาท (26 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประกอบโครงการฝึกอบรมการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม เกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562 (26 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ประกอบโครงการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม เกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ประกอบโครงการฝึกอบรมการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม เกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ประกอบโครงการอบรมการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม เกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ ประกอบโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ กิจกรรม การพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2562 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ประกอบโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ประกอบโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2562 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประกอบโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2562)
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2562 ณ ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย (26 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉาะเจาะจง จำนวน 3 พาน (26 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฎิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 (26 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล (26 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะจ้างพิมพ์ไวนิล (26 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน (26 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะจ้างพิมพ์ไวนิล (26 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บธ 1106 กระบี่ (26 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (26 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น (25 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.จัดกิจกรรมจิตอาสาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน : กสิกรรมธรรมชาติปลอดสารพิษ (25 มี.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง (25 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมกันแสดงเจตจำนง ภายใต้โครงการ "สร้างวัฒนธรรมในองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริต" (25 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุม “พื้นที่นำร่องการยกระดับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรเชิงคุณภาพ” (25 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธืภาพผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (25 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายฝึกอบรม โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส.ป.ก. ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน.: กสิกรรมธรรมชาติปลอดสารพิษ (25 มี.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) ได้สนับสนุนสินเชื่อจากเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (25 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2562 (ระยะที่ 2) (25 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (25 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) (25 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (25 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (25 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน เดือนเมษายน 2562 (25 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม เดือนเมษายน 2562 (25 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนเมษายน 2562 (25 มี.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 [285] 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์