logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์นำกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ไปทัศนศึกษา จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 2562)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (27 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมชี้แจงการเปลี่ยนแปลงลูกจ้างชั่วคราวกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (27 มี.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก.นราธิวาส (27 มี.ค. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ลงพื้นที่ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินของ ส.ป.ก.ลพบุรี (27 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมว่าด้วยสวัสดิการอาคารชุดสำหรับเจ้าหน้าที่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (27 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.ร่วมเป็นเกียรติในงานสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ ๔๐ ปี (27 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเพื่อใช้ในการจัดตกแต่งสถานที่ จำนวน 3 รายการ (27 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สนับสนุนสินเชื่อจากเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี ๒๕๖๒ (27 มี.ค. 2562)
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดย นางสาวกรุณา นิยมไทย ปฏิรรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ คปก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไข การให้กู้ยืมเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และได้สนับสนุนสินเชื่อจากเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๘ ราย เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๗๕,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการผลิตโคขุนด้วยนวัตกรรมแบบผสมผสานทางด้านอาหารสัตว์ ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่(โคขุน) (27 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2562)
ฝึกอบรม การทำแหนมเห็ดและน้ำพริกเห็ด พร้อมเทคนิคการขาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร (27 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พาเกษตรกรศึกษาดูงานโครงการเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart..Farmer).ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (27 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอท่าตะเกียบ ครั้งที่ 1/2562 (27 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2562 (27 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา จัดอบรมโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (27 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมัน้เชื้อเพลิงประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ปะจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แปลง 3264 (27 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แปลง 421 (27 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แปลง 1404 (27 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก. นครนายก ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 1 (27 มี.ค. 2562) (27 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก.นครนายก เข้าร่วมงาน โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่่ (27 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศไม่ประจำทาง (27 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด (27 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด (27 มี.ค. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ต.สำนักขาม อ.สะเดา จังหวัดสงขลา (27 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค2809 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (27 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำดื่ม) ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (26 มี.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และติดตามงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๓ รอบที่ ๑ (26 มี.ค. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้โปรแกรมสำรวจรังวัดและทำแผน ที่แปลงที่ดินของสำนักนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒” รุ่นที่ ๑ (26 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบปลั๊กไฟในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 [284] 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์