logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำหมึกเติม Epson จำนวน 30 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำหมึกเติม Epson จำนวน 30 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำหมึกเติม Epson จำนวน 30 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำหมึกเติม Epson จำนวน 30 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2564 (12 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2564 (12 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ของพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัด ส.ป.ก.ขอนแก่น (11 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ การสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ 1 สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช (11 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบฯ 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบัติงานรายวันภาคสนาม ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (11 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เร่งดำเนินการขยายพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจรภายใต้โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดิน (11 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๕,๖,๗ ประชุมตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขต ๗ รอบที่ ๒ จังหวัดปัตตานี ยะลา (10 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรมร่วมการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ ๒ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในเขตตรวจที่ ๔ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom ) (10 ส.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ได้ร่วมจัดนิทรรศการถวายรายงานในพิธีการรับเสด็จผ่านระบบออนไลน์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (10 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ส.ป.ก.ทะเบียน กจ 7367 ชุมพร โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง (10 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ (10 ส.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (10 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หลักสูตร การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด้วยการจัดอบรมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยโปรแกรม Zoom Meeting (9 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๕,๖,๗ ประชุมตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขต ๖,๗ รอบที่ ๒ จังหวัดสตูล นราธิวาส (9 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก. จัดโครงการ ส่งความห่วงใย เราไม่ทิ้งกัน (กล่อง ส.ป.ก. ห่วงใย) (9 ส.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร และเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 2,985.23 ลูกบาศก์เมตร สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก จำนวน 12 สาย ระยะทางรวม 4.716 กิโลเมตร ในแปลงที่ดิน คสช.แปลงที่ดินเลขที่ No.83 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ (9 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิ (9 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์ เพื่อการเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดินแห่งที่ 1 บ้านชมภูทอง หมู่ที่ 10 ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีีประกวดราคาอิเล็ก (9 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดสอบประเมินพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน จำนวน 5 อัตรา (8 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดการสอบประเมินเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (8 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๕,๖,๗ ประชุมตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขต ๖ รอบที่ ๒ จังหวัดภูเก็ต ระนอง (6 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรมร่วมการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ ๒ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในเขตตรวจที่ ๓ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom ) (6 ส.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (6 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบัติงานรายวันภาคสนาม ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (6 ส.ค. 2564)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (6 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (6 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๕,๖,๗ ประชุมตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขตตรวจราชการที่ ๖ รอบที่ ๒ ส.ป.ก.จังหวัดตรัง พังงา (5 ส.ค. 2564)
รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.นครศรีธรรมราช (5 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำหรับกิจกรรมตามภารกิจเร่งด่วน ที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom Meeting (5 ส.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2564 โดยการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom (5 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งต่างๆ กำหนดวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) (5 ส.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรปที่ดินจังหวัดสระบุรี (5 ส.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง เลื่อนการขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรที่เสื่อมสภาพและชำรุด (5 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (5 ส.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์