logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ่อทอง ครั้งที่ 4/2562 (2 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลชุมชนและหอถังน้ำทรงแชมเปญพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก แปลง 4341 และ 3922 (2 เม.ย. 2562)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แปลง 4341 และ 3922 (2 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (2 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (2 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (2 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก. จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร รุ่นที่ ๒ (1 เม.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติมครั้งที่ ๕ (1 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (1 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก.ร่วมในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีสงฆ์ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๗ ปี (1 เม.ย. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” (1 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการสนับสนุนการเกษตรภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท (1 เม.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลานิลจิตลดา จำนวน 6800 ตัว และอาหารปลา จำนวน 8 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายฝึกอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (1 เม.ย. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ พร้อมมอบโฉนด ส.ป.ก.แก่เกษตรกร (1 เม.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (1 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กับทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย ภายใต้หัวข้อที่ว่า “ข้าราชการไทย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นเจ้าบ้านอาสาร่วมพาเที่ยวไทย” เนื่องในวัน ข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 (1 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลชุมชนและหอถังน้ำทรงแชมเปญพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก แปลง 2269 (1 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำห้ายไวนิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (1 เม.ย. 2562)
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง การเช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 (1 เม.ย. 2562)
ประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน อำเภอโคกศรีสุพรรณ (30 มี.ค. 2562)
ประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน อำเภอนิคมน้ำอูน (30 มี.ค. 2562)
ตรวจสอบกรณีพิพาทการทับซ้อนแนวเขตพื้นที่ของกรมป่าไม้ ท้องที่หมู่ที่ ๙ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร (30 มี.ค. 2562)
กิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร (30 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น Hiluk Revo ทะเบียน 4 กส 2614 กรุงเทพมหานคร (29 มี.ค. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน"แนวทางการขับเคลื่อนระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคใต้ " ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (29 มี.ค. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี(พื้นที่สภาประชาชน ๔ ภาค) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบรี (29 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Ricoh จำนวน 1 รายการ (29 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ (29 มี.ค. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.ราชบุรี (29 มี.ค. 2562)
สำนักจัดการปฏิรูปที่ดินลงพื้นที่ปฏิบัติราชการจังหวัดชลบุรี (29 มี.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 [279] 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์