logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอ (คปอ) ณ อำเภอเมืองสระแก้ว (17 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายางประทับ (17 เม.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข ส.ป.ก.7440-001-0010-58/581 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 เม.ย. 2562)
เยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เข้าคารวะเลขาธิการ ส.ป.ก. เนื่องในโอกาสเดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (11 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก. จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ (11 เม.ย. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (11 เม.ย. 2562)
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านการทุจริต(Zero Tolerance and Clean Thailand) (11 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบโครงการฝึกอบรมการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุุรี ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบโครงการฝึกอบรมการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลขึงกรอบไม้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 4380 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช้คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 2059 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2562)
โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) (11 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก.สงขลา ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป และขอพรจากปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 (11 เม.ย. 2562)
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านการทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand) @ ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี (11 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการด้านการประมวลผลงานสำรวจรังวัด จัดทำข้อมูลแผนที่และจัดเก็บข้อมูลแผนที่ กลุ่มงานช่างและแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูแที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มงานช่างและแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนสวน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสอบข้อมูลแผนที่จัดเก็บแผนที่รายแปลง กลุ่มงานช่างและแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม เวทีวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการผลิตรายบุคคลและภาพรวมแปลงใหญ่กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอม (11 เม.ย. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานีมอบหมาย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ถ่ายทำสารคดีงานโครงการพระราชดำริในเขตปฏิรูปที่ดิน ผืนดินพระราชทาน จังหวัดปทุมธานี (11 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก.สระแก้ว จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ไทย (11 เม.ย. 2562)
โครงการ "สร้างวัฒนธรรมในองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริต" (11 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนิการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ Chevrolet รุ่นโคโลราโด หมายเลขทะเบียน สม 483 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม Printer HP Officejet 4500 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet CP1025 Color จำนวน 1 งาน (หมึกพิมพ์ฯ ที่จัดซื้อ 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน (วัสดุฯ ที่จัดซื้อ 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 2กค 3244 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน (วัสดุฯที่จัดซื้อ 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข (Digital Mapping Camera : DMC) จำนวน 1,281 ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 [276] 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์