logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก.เลย ปิดป้ายประกาศห้ามบุคคลบุกรุกที่ดิน (19 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านคำชมภู หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน กค 7467 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับฝึกอบรม (19 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก.เลย จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” (19 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 2562)
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS ชนิด Rover) จำนวน ๘๘ ชุด และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (18 เม.ย. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ (18 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก.ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ "เกษตรอินทรีย์ ดินดีวิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืน" (18 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมเตรียมจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (18 เม.ย. 2562)
ร่วมปฏิบัติงานตามคำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 (18 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2562)
ร่วมจัดรายการสถานีวิทยุ ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เตือนภัยด้านการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (18 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก.ชัยนาท แสดงเจตจำนงสุจริต "สร้างวัฒนธรรมในองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริต" (18 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้การประดับอาคารสถานที่ราชการ ส.ป.ก.กระบี่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ รับ-ส่งเกษตรกรเข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เป็นเงินทั้งสิ้น 6,500.00 บาท) (18 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอก (18 เม.ย. 2562)
การประชุมคณะอนุกรรมการปฎิรูปที่ดินอำเภอ (คปอ) ณ อำเภอวังสมบูรณ์ (18 เม.ย. 2562)
การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอ (คปอ) ณ อำเภอวังน้ำเย็น (18 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุเพื่อสนับสนุนศูนย์ต้นแบบและสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุเพื่อสนับสนุนศูนย์ต้นแบบและสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ลดการใช้สารเคมีในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน (18 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุเพื่อสนับสนุนศูนย์ต้นแบบและสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุการเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ภายใต้้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์เอกสาร จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ (17 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (17 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฌช1466 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี เข้ารดน้ำขอพรและถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ (17 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประกาศในพื้ที่เป้าหมายหมายเลข NO.83 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เป็นเงินทั้งสิ้น 7,500.00 บาท) (17 เม.ย. 2562)
การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอ (คปอ) ณ อำเภอเขาฉกรรจ์ (17 เม.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 [275] 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์