logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลห้องประชุมและสติกเกอร์สำนักงานกลุ่มการเงินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายสติกเกอร์ข้าราชการจิตสาธารณะและต่อต้านการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (7 พ.ค. 2562)
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยพร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล (7 พ.ค. 2562)
ร่วมพิธีเครื่องราชสักการะ(ต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง)พระราชอุทิศพระราชทานถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถาน เพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (7 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 2809 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน (สนับสนุนวัสดุการเกษตร) ปีงบประมาณ 2562 เป็นเงินทั้งสิัน 11,000.00 บาท) (7 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กท 4441 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (6 พ.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมราชวงศ์และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค (5 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (4 พ.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดชินวรารามวรวิหาร ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (4 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมเปิดงานศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม และนิทรรศการพิเศษเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (3 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการกรั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของลูกจ้างประจำ ส่วนกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (3 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมเตรียมการและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการในการรับเสด็จ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (3 พ.ค. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้โอวาทและมอบนโยบายเนื่องในโอกาสปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รอบที่ ๓ (3 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (16-30 เมษายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ (ประจำเดือนเมษายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ประจำเดือนเมษายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ปทุมธานี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2562 (3 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดภายใน - ภายนอก ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กพ 6194 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.รวมใจ จัดพื้นที่รับเสด็จในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกบริเวณถนนราชดำเนินนอก (2 พ.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562) (2 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ราชการ (2 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ราชการ (2 พ.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฎิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2562 (2 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุสำนักงาน สำหรับโครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารขาวดำ จำนวน 4,845 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ยี่ห้อริโก้ รุ่น SP C250S จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนำ้ดื่มเพื่อบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับชุดไมค์ประชุมแบบไร้สาย จำนวน 24 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 [272] 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์