logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (7 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ร่วมงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 (7 มิ.ย. 2562)
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี (6 มิ.ย. 2562)
มอบปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานบูรณาการ ตามแผนงานโครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” (6 มิ.ย. 2562)
กิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร (6 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ชลบุรี ส่งมอบปัจจัยการผลิต ตามโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 (6 มิ.ย. 2562)
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และเหมาะสม (Good Agricultural Practices : GAP) กล้วยหอมทอง (6 มิ.ย. 2562)
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการสหกรณ์จัดประชุมสหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดินหนองเสือจำกัด ครั้งที่1/2562 ณ ที่ทำการสหกรณ์ หมู่ 9 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (6 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "สร้างสรรศิลปะบนนาข้าว (Rice of Art) (5 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน “ฉะเชิงเทราเมืองอาหารสำคัญของโลก” (5 มิ.ย. 2562)
ประชุมสัมมนาการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (4 มิ.ย. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (4 มิ.ย. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (4 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าว (ดำนา) โครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (4 มิ.ย. 2562)
งานดำนาและปลูกต้นไม้ในผืนดินพระราชทาน โฉนดฉบับแรกของประเทศไทย (4 มิ.ย. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ปทุมธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบราราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 (3 มิ.ย. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นางพัชรี จิตรวิไลย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ผอ. กลุ่มการเงินบัญชีฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร (3 มิ.ย. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ปทุมธานี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (3 มิ.ย. 2562)
นางสาวกรุณา นิยมไทย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยาย"การบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินงานในที่ดินพระราชทาน" (2 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.อุทัยธานี จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (31 พ.ค. 2562)
การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอพระแสง ครั้งที่ 1/2562 (31 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.นครพนม เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เกษตกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (31 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ๔๕๐ ต้น ณ โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย (31 พ.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปทุมธานี อบต.บึงกาสาม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 9 หมู่ และเกษตรกร ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี รวมกันปลูกแฝก จำนวน 20,000 กล้า (31 พ.ค. 2562)
โครงการวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน และ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี 2562 (31 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 80 รูป (ตักบาตร 2 แผ่นดิน) (30 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (30 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.สตูล จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 (30 พ.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2562 (30 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2562 (29 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา นำเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส่วนกลาง) ออกตรวจประเมินผู้เข้ารับการอบรม โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตกรรมพื้นบ้านในวิสาหกิจชุมชน (29 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา อบรมโครงการเกษตรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (29 พ.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และท่านผู้ตรวจวีระพงษ์ พลธิรักษา ผู้ตรวจราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเข้าร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ี่ (29 พ.ค. 2562)
ท่านผู้ตรวจวีระพงษ์ พลธิรักษา พร้อมคณะ และปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมตรวจสอบและติดตามผลงาน (29 พ.ค. 2562)
วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ กลุ่มกฎหมาย กลุ่มการเงินและบัญชี พร้อมด้วยกลุ่มงานช่างและแผนที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการถือครองที่ดินณ ตำบลบึงน้ำรักษ์ และตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุม (29 พ.ค. 2562)
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) มอบหมาย กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี (29 พ.ค. 2562)
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี และหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 (29 พ.ค. 2562)
วันนี้ 29 พฤษภาคม 2562 นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี บริษัท โปรเกรสแมนชั่น และโชว์รูม MG เพื่อร่วมกันปรับภูมิทัศน์บริเวณบ่อบัวหน้าทางเข้าสำนักงาน ให้สวยงาม สะอาดตา ต่อไป (29 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเลย ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย” ครั้งที่ 5/2562 (28 พ.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดปทุมธานี มีทั้งหมด ๗ วัน (28 พ.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์