logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก. เชิญชวนเข้าร่วมโครงการผักผลไม้ปลอดภัย ผักผลไม้ร่วมใจ (17 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล (17 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,210.00 บาท (17 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการจิตอาสาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"กสิกรรมธรรมชาติปลอดสารพิษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสติกเกอร์เคลือบฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะ จ้างเหมาบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน นข 646 ปน (17 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายถวายพระพรฯ ร.10 (17 พ.ค. 2562)
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (17 พ.ค. 2562)
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควัน โดยการปลูกต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดินพร้อมกับทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ ณ บริเวณสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี
ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมกับ พัฒนาที่ดินจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปี 2562 (17 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กฉ 7660 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก. เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๒ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ.สุพรรณบุรี (16 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง (16 พ.ค. 2562)
สจก.- สวผ. ร่วมลงพื้นที่ติดตามงบประมาณการดำเนินงานในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แปลง No ๔๔) (16 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ค. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่แปลงรวม" และเยี่ยมชม เครือข่ายหลุมพอเพียง บ้านดงกล้วย ในเขตพื้นที่ คทช. จ.กาฬสินธุ์ (16 พ.ค. 2562)
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวกรุณา นิยมไทย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร (16 พ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรููปที่ดินอำเภอเมืองสตูล ครั้งที่ 1/2562 (16 พ.ค. 2562)
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 082/2562 วันที่ 18 มี.ค.62 วัสดุประชาสัมพันธ์หรือรายงานประจำปี ส.ป.ก.สระบุรี (16 พ.ค. 2562)
เลขที่ 087/2562 วันที่ 20 มี.ค.62 บันทึกข้อตกลงการเช่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรมวัน kick off โครงการจิตอาสาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ส.ป.ก.สระบุรี (16 พ.ค. 2562)
เลขที่ 086/2562 วันที่ 15 มี.ค.62 บันทึกข้อตกลงการเช่าเต้นท์และเก้าอี้ โครงการจิตอาสาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ส.ป.ก.สระบุรี (16 พ.ค. 2562)
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 089/2562 วันที่ 27 มี.ค.62 เครื่องใช้สำนักงานอเนกประสงค์ ส.ป.ก.สระบุรี (16 พ.ค. 2562)
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 088/2562 วันที่ 22 มี.ค.62 ดอกไม้ ส.ป.ก.สระบุรี (16 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สปก. 4120-001-0001-59/1249 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.00 บาท (16 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพื์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รุ่น CRG-325 จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ค. 2562)
วันพฤหัสบดี ที่ 1๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและกลุ่มงานช่างและแผนที่ เจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อยุติกรณีพิพาทแนวเขตในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ตำบล บึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (16 พ.ค. 2562)
วันพฤหัสบดี ที่ 1๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและกลุ่มงานช่างและแผนที่ เจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อยุติกรณีพิพาทแนวเขต ในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ตำบล บึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งสามารถยุติข้อพิพาทดังกล่าวได้ โดยคู่กรณียอมรับผลการรังวัดและยินยอมปฏิบัติตามสัญญาเช่าที่ดิน และจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นความเดือดร้อนให้แก่ที่ดินแปลงข้างเคียง
คณะทำงานบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส.ป.ก. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ (15 พ.ค. 2562)
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 081/2562 วันที่ 18 มี.ค.62 ฟาง ส.ป.ก.สระบุรี (15 พ.ค. 2562)
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 080/2562 วันที่ 18 มี.ค.62 ไม้ไผ่ ส.ป.ก.สระบุรี (15 พ.ค. 2562)
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 090/2562 วันที่ 27 มี.ค.62 บริการรถโดยสารแบบเช่าเหมา ส.ป.ก.สระบุรี (15 พ.ค. 2562)
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 085/2562 วันที่ 18 มี.ค.62 แผ่นป้าย ส.ป.ก.สระบุรี (15 พ.ค. 2562)
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 084/2562 วันที่ 18 มี.ค.62 วัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือรายงานประจำ ส.ป.ก.สระบุรี (15 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย จัดกิจกรรมการพัฒนาและต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (15 พ.ค. 2562)
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวกรุณา นิยมไทย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยายการจัดทำระเบียนที่ดินการเช่า/เช่าซื้อ ในฐานข้อมูลสารบบทะเบียนที่ดิน ให้แก่พนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (15 พ.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 [269] 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์