logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมกับ กรมประมง มอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 500 ตัว ให้กับเกษตรกร จำนวน 89 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561 (24 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ เพื่อศึกาาดูงาน โครงการ " 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง" โครงการ " 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (23 พ.ค. 2562)
สำนักบริหารกองทุน ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (23 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก. เข้าร่วมชมการแสดงมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ กระทรวงคมนาคม (23 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมงานวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ ๘๖ ปี (23 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.นครพนม ร่วมงานกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (23 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (23 พ.ค. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอเจริญศิลป์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ (23 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมและจัดบูธคลินิกกฎหมาย ส.ป.ก. ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (23 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย "เว้าจา พาข้าวงาย" ครั้งที่ 5/2562 (23 พ.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 (23 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 29,960.00 บาท (23 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบนายสราวุธ แต่งสถิตย์ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) (23 พ.ค. 2562)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) (23 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ่อเกรอะและบ่อซึม (23 พ.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินบัญชีฯ นัดหมายเกษตรกรเพื่อทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม และจ่ายเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนสำหรับการซื้อปัจจัยการผลิตจำนวน 4 ราย (23 พ.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ปทุมธานี ร่วมงานการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดปทุมธานี ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (23 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (22 พ.ค. 2562)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 (22 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ (22 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร ภายใต้โครงการศูนย์เรีียนรู้ฯ (ศพก.เครือข่าย) ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน (สนับสนุนวัสดุการเกษตร) ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท (22 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย Kick Off โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2562 (22 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย สนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (22 พ.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ปทุมธานี ร่วมงานการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดปทุมธานี ณ หน้าศาลากลางจังหวัด (22 พ.ค. 2562)
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กธ 9021 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 3166 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องโทรสาร) (21 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ (กระเป๋าใส่เอกสาร) สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา (21 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม (21 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง (21 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดสำนักงานการฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (21 พ.ค. 2562)
Infographic มาตรฐานสินค้าข้าวสีไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ (21 พ.ค. 2562)
จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ (21 พ.ค. 2562)
ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ (21 พ.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 [266] 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์