logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อริโก้ รุ่น SP 6430 DN สีดำ จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มิ.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์คราชการคันหมายเลขทะเบียน นข 1889 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มิ.ย. 2562)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (9 มิ.ย. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (9 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (7 มิ.ย. 2562)
พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาภาวะผู้นำ รุ่นที่ ๔ (7 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกอาคารเก็บเอกสาร สำนักบริหารกลาง และสำนักบริหารกองทุน ณศูนย์์เครื่องจักรกล จังหวัดปทุมธานีี (7 มิ.ย. 2562)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก อาคาร ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก (7 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ เลขทะเบียน กน ๙๒๒๑ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมระบบท่อน้ำประปาภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุจัดสถานที่ (7 มิ.ย. 2562)
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และเหมาะสม (Good Agricultural Practices : GAP) ข้าว (7 มิ.ย. 2562)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (7 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มิ.ย. 2562)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (7 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ร่วมงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 (7 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาพจง (7 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน กข 7819 ปน (7 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ไดร์ชาร์ท ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ 2333 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านจัดการข้อมูลและงานธุรการประจำห้องรองเลขาธิการ ส.ป.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิ.ย. 2562)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (6 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮฉ 3765 กรุงเทพมหานคร (6 มิ.ย. 2562)
Infographic หลักปฏิบัติว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม (6 มิ.ย. 2562)
ฝ่ายบริหารทั่วไป ส.ป.ก. ประชุมเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทดลองออกเลขหนังสือส่งภายนอก ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (6 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L๒๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการประดับอาคารสถานที่ราชการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิ.ย. 2562)
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี (6 มิ.ย. 2562)
มอบปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานบูรณาการ ตามแผนงานโครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” (6 มิ.ย. 2562)
กิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร (6 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ชลบุรี ส่งมอบปัจจัยการผลิต ตามโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 (6 มิ.ย. 2562)
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และเหมาะสม (Good Agricultural Practices : GAP) กล้วยหอมทอง (6 มิ.ย. 2562)
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการสหกรณ์จัดประชุมสหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดินหนองเสือจำกัด ครั้งที่1/2562 ณ ที่ทำการสหกรณ์ หมู่ 9 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (6 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิ.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 [262] 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์