logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
ส.ป.ก.นราธิวาส จัดโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านบาลา ม.5 ต.โละจูด อ.แว้ง (10 ก.ค. 2562)
งาน Thailand Social Expo ๒๐๑๙ (8 ก.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรมประชุมตรวจติดตามงานรอบที่ ๒ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร และตรวจสอบพื้นที่สั่งสิ้นสิทธิการใช้ที่ดิน (8 ก.ค. 2562)
กิจกรรมโครงการพัฒนาและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (5 ก.ค. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอปากพลี ครั้งที่ 1/2562 (4 ก.ค. 2562)
การเปิดรรับสมัครเยาวชนเกษตรเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563 (3 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบโค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ ประชารัฐร่วมใจเพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าแบบบูรณาการ (3 ก.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์ไม้ตามโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (3 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการสำรวจพื้นที่การจัดตั้งศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา (2 ก.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมมอบวัสดุการเกษตรตาม โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Aqri-Map) (2 ก.ค. 2562)
จัดประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (28 มิ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) ได้จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 “แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน” ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง (28 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมแปลงวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อำเภอคลองหลวง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (26 มิ.ย. 2562)
กิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ บ้านกุงศรี ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (25 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.สกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map) ประจำปีงบปี ๒๕๖๒ (25 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.สกลนคร ดำเนินการให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ (25 มิ.ย. 2562)
ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานและประชุมเตรียมการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ศกร. และแปลงโฉนดที่ฉบับแรกของประเทศไทย (25 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (คปจ.เลย) (24 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.นครพนมออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Molile unit) ครั้งที่ 6 (20 มิ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ออกหน่วย พอ.สว.และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนบ้านสาคร (20 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.นครพนม ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 9 เดือน มิถุนายน 2562 (20 มิ.ย. 2562)
กิจกรรมการให้บริการแก่เกษตรกรในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในจังหวัดสกลนครและกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (20 มิ.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (คปจ.สกลนคร) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (20 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ชลบุรี สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้แก่เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เขตอำเภอบ่อทอง และอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี (20 มิ.ย. 2562)
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สนับสนุนกล้าไม้ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (20 มิ.ย. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฎิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ปทุมธานี จัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2562 (20 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองใหญ่ ครั้งที่ 2/2562 (19 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2562 (19 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.นครพนม ร่วมกิจกรรมปลูกป่าต้นไม้เศรฐษกิจเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก (19 มิ.ย. 2562)
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน ครั้งที่ 9 ปี 2562 (18 มิ.ย. 2562)
การจัดกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ (17 มิ.ย. 2562)
จัด “กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (17 มิ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2562 (14 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ได้จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 (14 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 148 ราย (14 มิ.ย. 2562)
โครงการ เก็บข้อมูลเชิงประเด็นของเกษตรกรในที่ดินพระราชทาน ปี 2562 (12 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานนโยบายที่ดินจังหวัดชลบุรี ด้านส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๒ (11 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเลย ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย” ณ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ (11 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.เลย จัดกิจกรรมออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit ณ ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย (10 มิ.ย. 2562)
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และเหมาะสม (Good Agricultural Practices : GAP) ข้าว (7 มิ.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์