logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ Canon 325,326 จำนวน 10 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ Canon 325,326 จำนวน 10 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา (16 ส.ค. 2564)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการ ตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดชัยนาท ผ่าน Application Zoom Meeting (16 ส.ค. 2564)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการ ตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom Meeting) (16 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัด ส.ป.ก. เชียงราย (16 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (16 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณฯ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (16 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเฉพาะกิจในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี (16 ส.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเ (16 ส.ค. 2564)
นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านทางระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom Meeting) ของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (16 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ของพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งต่าง ๆ (16 ส.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2564 (16 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งต่างๆ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (16 ส.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (16 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 แผ่น เพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ไดสตาร์ทและไดชาร์จรถฟาร์มแทรกเตอร์ (ล้อยาง) Anglo-Thai ATS 120 หมายเลขครุภัณฑ์ ส.ป.ก.3805-008-0001-52/0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรมร่วมการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ ๒ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในเขตตรวจที่ ๔ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดเพชรบุรี ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom ) (13 ส.ค. 2564)
รายชื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก (13 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ของพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ด (13 ส.ค. 2564)
รายชื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก (13 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความรู้พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สัมภาษณ์) (13 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (13 ส.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง รายขื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินครั้งที่ 2 ของพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัด ส.ป.ก.กระบี่ (13 ส.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินครั้งที่ 2 ของพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งต่าง ๆ (13 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประมเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินของพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดิ (13 ส.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินครั้งที่ 2 ของพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งต่าง ๆ ส.ป.ก.ศรีสะเกษ (13 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ของพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที (13 ส.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) (13 ส.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน เรื่อง ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (13 ส.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์