logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต7950 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000.00 บาท (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับทำโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสนับสนุนโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2562)
โครงการ เก็บข้อมูลเชิงประเด็นของเกษตรกรในที่ดินพระราชทาน ปี 2562 (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสนับสนุนโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสนับสนุนโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดอบรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความรู้ด้านกฏหมาย (11 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานนโยบายที่ดินจังหวัดชลบุรี ด้านส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๒ (11 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเลย ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย” ณ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนาทักษะนักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (10 มิ.ย. 2562)
รองเลขาธิการส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ หลักสูตร การพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ แปลงพื้นที่รองรับผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (10 มิ.ย. 2562)
รองเลขาธิการส.ป.ก.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (10 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก. จัดการโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักวิชาการและแผนงาน ปี ๒๕๖๒ (10 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.เลย จัดกิจกรรมออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit ณ ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย (10 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุจัดสถานที่ จำนวน 1 รายการ (10 มิ.ย. 2562)
รายงานผลการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน พ.ค. 62 (10 มิ.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตามแบบ สขร.1 (10 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(1-15 มิถุนายน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ประจำเดือนมิถุยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (10 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัดุ อุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มิ.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 [260] 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์