logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระดับภาคของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ๖ จังหวัด (18 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก. เข้าร่วมการประชุมการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างซ่อม Printer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่อากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน 6 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 12 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และโครงการศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์บริการประชาชน ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์บริการประชาชน ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องสแกนเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กจ 5306 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2562)
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน ครั้งที่ 9 ปี 2562 (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเพฉาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2562)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS ชนิด Rover) จำนวน 88 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผนที่ท้าย พ.ร.ฎ. กำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (17 มิ.ย. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ครั้งที่ ๑๐ (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (16-30 มิถุนายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายฝึกอบรม โครงการวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 1838 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะ (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 2562)
การจัดกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ (17 มิ.ย. 2562)
จัด “กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเคลือบบัตรคิวศูนย์บริการประชาชน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อปัจจัยการผลิต ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ปี 2562 โดยเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับงานกองทุน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 [258] 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์