logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายโปรสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวีดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปัจจัยการผลิตสนับสนุนโรงเรียนในโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 13,300.00 บาท (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ำมัน) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปัจจัยการผลิตสนับสนุนโรงเรียนในโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉาพเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 11,040.00 บาท (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสนับสนุนโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสนับสนุนโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) (20 มิ.ย. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์​พระราชาสู่ความยั่งยืน​ ณ​ อำเภอพรานกระต่าย​ จังหวัดกำแพงเพชร​ (20 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก. จัดการฝึกอบรม “สรุปบทเรียน ๑ ทศวรรษของการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในอนาคต” (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย (20 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.นครพนมออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Molile unit) ครั้งที่ 6 (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ออกหน่วย พอ.สว.และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนบ้านสาคร (20 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.นครพนม ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 9 เดือน มิถุนายน 2562 (20 มิ.ย. 2562)
กิจกรรมการให้บริการแก่เกษตรกรในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในจังหวัดสกลนครและกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์กล้าไม้ให้เกษตรกรโครงการส่งเสิรมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 185,000.00 บาท (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ำมัน) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (คปจ.สกลนคร) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (20 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ชลบุรี สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้แก่เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เขตอำเภอบ่อทอง และอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี (20 มิ.ย. 2562)
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สนับสนุนกล้าไม้ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (20 มิ.ย. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฎิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ปทุมธานี จัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2562 (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใข้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใข้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (19 มิ.ย. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Cybersecurity ๒๐๑๙ (19 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองใหญ่ ครั้งที่ 2/2562 (19 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2562 (19 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.นครพนม ร่วมกิจกรรมปลูกป่าต้นไม้เศรฐษกิจเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก (19 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (19 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มิ.ย. 2562)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (กล้าข้าว) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดภายใน - ภายนอก ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กร 1909 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มิ.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 [257] 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์