logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก. ประชุมติดตามเตรียมความพร้อมโครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และโครงการศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (26 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุการเกษตร 25 รายการ (26 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเคลือบบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 2562)
โครงการขยะไร้ถัง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (26 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล (26 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถยนต์รับจ้างพร้อมขนย้ายกล้าหญ้าแฝก (26 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อปัจจัยการผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมแปลงวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อำเภอคลองหลวง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (26 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ ฌช 1452 กทม. (25 มิ.ย. 2562)
กิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ บ้านกุงศรี ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (25 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.สกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map) ประจำปีงบปี ๒๕๖๒ (25 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก.สกลนคร ดำเนินการให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ (25 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2562)
ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานและประชุมเตรียมการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ศกร. และแปลงโฉนดที่ฉบับแรกของประเทศไทย (25 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 5306 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำดื่ม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อสนับสนุนโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระดับภาคของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ จังหวัด (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศ ส.ป.ก.นราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (คปจ.เลย) (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปัจจัยการผลิตสนับสนุนโรงเรียนในโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 13,300.00 บาท (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการจัดทำป้ายประกาศฯ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ำมัน) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ำมัน) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อริโก้ รุ่น SP C830DN จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ๋อมแซมระบบประปาอาคารห้องน้ำเกษตรกร ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ๋อมแซมระบบประปาอาคารห้องน้ำเกษตรกร ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2562)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (23 มิ.ย. 2562)
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 29 รายการ (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮฉ 3765 กรุงเทพมหานคร ยี่ห้อนิสสัน (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชย 8261 กรุงเทพมหานคร ยี่ห้อฟอร์ด (21 มิ.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 [256] 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์