logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จัดเรียงและเข้าเล่มระเบียบวาระการประชุม คปจ.ครั้งที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้รับจ้างไม่ประจำทาง เพื่อฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้รับจ้างไม่่ประจำทาง เพื่อฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจัดซื้อวัสดุสาธิตการฝึกอบรม (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการว่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการว่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) ได้จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 “แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน” ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง (28 มิ.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (สขร.1) (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน มิ.ย. 62 สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กธ 9221 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนยางรุยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น Hilux Vigo Champ หมายเลขทะเบียน 2 กน 7580 กรุงเทพมหานคร (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (27 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ (27 มิ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 69 รายการ (27 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (27 มิ.ย. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จำนวน 800 รีม (27 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (27 มิ.ย. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการ "ชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่"​ ณ​ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง​ จังหวัดนครราชสีมา (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถกระบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ทำแปลงต้นแบบโคกหนองนาโมเดล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรางน้ำและซ่อมเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งหลังคาอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน เดือนกรกฎาคม2562 (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนกรกฎาคม 2562 (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม เดือนกรกฎาคม 2562 (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุถโลก (คปจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (26 มิ.ย. 2562)
Banner ช่องทางการติดต่อ ส.ป.ก. (26 มิ.ย. 2562)
Infographic ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (26 มิ.ย. 2562)
Infographic มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (26 มิ.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 [255] 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์