logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานฯเพื่อใช้ในรายการ ปงม.2562 (5 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดจ้างทำป้ายสติกเกอร์ ปงม.2562 (5 ก.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรมลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ ส.ป.ก. ชัยนาท (4 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ด้านกฎระเบียบที่ดีของ OECD ในยุคเทคโนโลยีแห่งความเปลี่ยนแปลง : จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ (4 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 2562)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 (4 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการทะเบียน กข 6537 ประจวบคีรีขันธ์ (4 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 5 รายการ (4 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพชรบุรี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 (4 ก.ค. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอปากพลี ครั้งที่ 1/2562 (4 ก.ค. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอปากพลี ครั้งที่ 1/2562 (4 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์ยานพาหนะแลขนส่ง ทะเบียน กล ๙๓๐๐ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์ยานพาหนะแลขนส่ง ทะเบียน กล ๙๓๐๐ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานรายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานรายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรมลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ ส.ป.ก. สิงห์บุรี (3 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (3 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนยางสำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฌข 3848 กทม. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ External Harddisk จำนวน 12 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 16 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กถ 3893 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรมลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ ส.ป.ก. อ่างทอง (3 ก.ค. 2562)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ จังหวัดขอนแก่น (3 ก.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางอุมาพร พิมลบุตร) รอบที่ ๒ (3 ก.ค. 2562)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3 ก.ค. 2562)
การเปิดรรับสมัครเยาวชนเกษตรเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563 (3 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (1-15 ก.ค. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ประจำเดือนกรกฎาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ (ประจำเดือนกรกฎาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 5121 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต 9459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (3 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบโค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ ประชารัฐร่วมใจเพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าแบบบูรณาการ (3 ก.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562) (3 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562) (3 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์ไม้ตามโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (3 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการเรียนรู้การแปรรูปหญ้าแฝก สำหรับโครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ (3 ก.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 [253] 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์