logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก. เปิดโครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และโครงการศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (10 ก.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ คทช. จังหวัดกาญจนบุรี เตรียมความพร้อมต้อนรับคณะผู้บริหาร ส.ป.ก. (10 ก.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรมประชุมตรวจติดตามงานรอบที่ ๒ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรม และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสัมมาชีพน้ำพริกบ้านใหม่น้ำเงิน ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา (10 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คตามระยะที่กำหนด หมายเลขทะเบียน ฌช 1440 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมประตูบานสวิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนยางสำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฌช 1440 กทม. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2562)
นางสาวจันทนา จิตการค้า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครร่วมรับฟังการประชุมคณะทำงานติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงแปลงที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (10 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กธ 6824 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อจัดนิทรรศการโครงการศูนย์บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำบ้ายไวนิล (10 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562) (10 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรรม(ศพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรรม(ศพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย กิจกรรมออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit (10 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ (Mobile..Unit) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (10 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.นราธิวาส จัดโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านบาลา ม.5 ต.โละจูด อ.แว้ง (10 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน่ำมันเครื่องรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กจ 6890 ยโสธร โดยวิธีีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อสนับสนุนเกษตรกรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮข-6709 กทม. (9 ก.ค. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่รับฟังการเสวนางานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนานักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน และตรวจเยี่ยมเกษตรกรพบปะกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ (9 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (9 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก. ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และโครงการศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (9 ก.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๕, ๖ รอบที่ ๒ ณ จังหวัดภูเก็ต (9 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ (9 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประกอบการฝึกอบรม (9 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (9 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (9 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (9 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 [251] 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์