logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมพิธีมอบบ้านให้กับครอบครัวของเด็กหญิงยลดา แสงเพ็ชร์ ซึ่งได้ทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน (30 ก.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" " และกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (29 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (29 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (29 ก.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 ก.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน (นายจิรวัฒน์ เสมาทอง) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (28 ก.ค. 2562)
ร่วมกิจกรรมเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว (28 ก.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบนางสาวนัยนา กิตติมากุล ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (26 ก.ค. 2562)
นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก (26 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2562 (26 ก.ค. 2562)
โครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในสเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (26 ก.ค. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอนิคมน้ำอูน (ค.ป.อ.) (25 ก.ค. 2562)
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีเปิด โครงการ "๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ" จังหวัดสกลนคร (25 ก.ค. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดที่ดิน ฯ ครั้งที่ 1/2562 (25 ก.ค. 2562)
โครงการอบรมก่อนมอบส.ป.ก.๔-๐๑ ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอบ้านม่วง (25 ก.ค. 2562)
โครงการอบรมก่อนมอบส.ป.ก.๔-๐๑ ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอบ้านกุดบาก (25 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย จัด โครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (25 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (25 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุม “เว้าจา พาข้าวงาย” (25 ก.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ปทุมธานี เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการสืบสานระบบวนเกษตร สร้างสรรค์ความยั่งยืนแก่ชุมชน ส.ป.ก. (25 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปี 2562 (24 ก.ค. 2562)
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายวีระพงษ์ พลธิรักษา ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประธานในการประชุมการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 ณ ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี (24 ก.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองเปรมประชากร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษ (23 ก.ค. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอโคกศรีสุพรรณ (22 ก.ค. 2562)
พิธีอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน (22 ก.ค. 2562)
นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้มาตรวจเยี่ยม/ติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 (22 ก.ค. 2562)
จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอพรรณานิคม (ค.ป.อ.พรรนานิคม) (19 ก.ค. 2562)
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในจังหวัดสกลนคร (19 ก.ค. 2562)
การประชุมการจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒) (19 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.สตูล ร่วมออกหน่วย พอ.สว. และดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8/2562 (19 ก.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ส.ป.ก.ปทุมธานี มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ มอบกิ่งพันธุ์มะม่วงและต้นหม่อนให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 75 ราย (19 ก.ค. 2562)
ประชุมติดตามการทำประโยชน์ของเกษตรกรโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค จังหวัดสกลนคร (12 ก.ค. 2562)
พิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ (11 ก.ค. 2562)
ประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามนโยบายที่ดินจังหวัดสกลนคร (11 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม/ติดตามโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 75 ราย (11 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.ลำพูนจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (11 ก.ค. 2562)
นางสาวจันทนา จิตการค้า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครร่วมรับฟังการประชุมคณะทำงานติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงแปลงที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (10 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย กิจกรรมออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit (10 ก.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ (Mobile..Unit) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (10 ก.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์