logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าว ส.ป.ก.
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว ส.ป.ก. ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว ส.ป.ก.
ประกาศเพชรบูรณ์ เรื่องบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ (16 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ หรือทักษะ ครั้งที่ 1 พนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านงานช่าง) กำหนดวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกั (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ หรือทักษะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป (13 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (8 ก.ย. 2564)
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2564 (7 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านงานช่าง) สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (7 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ระเบียบการเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ พนักงานราชการทั่วไป (30 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอุดรธานี การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี (30 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว (27 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (26 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (24 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย (24 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานทึ่ในการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ (24 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี (24 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังหวัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (24 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (24 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพังงาเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (24 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (24 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ ครั้งที่ 1 การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานกองทุน (23 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษเรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (23 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งต่างๆสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (20 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัด สำนักงานการปฏืรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (20 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ (20 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม (20 ส.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (19 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์์ (19 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ี่ดินจังหวัดสุรินทร์ (19 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่่งต่าง ๆ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู (19 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดวัน เวลา การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (19 ส.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (18 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท (18 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอุดรธานี รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (17 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจฯ (17 ส.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินครั้งที่ 2 ของพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานการปฏิรู (13 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวังหวัดพิษณุโลก เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 และกำหนด เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินครั้งที่ 2 ของพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง (13 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ครั่งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (โดยวิธีการสัมภาษณ์) และกำหนดวัน แวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้าน (13 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ สมรรถนะความสามารถหรือทักษะเฉพาะ กำหนด เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (13 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินครั้งที่ 2 ของพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งต่างๆ (13 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ของพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ (13 ส.ค. 2564)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์