logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธิ์ และศูนย์เครื่องจักรกล จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-biddibg) (17 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ระบบตอบ-รับ อัตโนมัติ call center (1764) ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่แปลงรวม NO603 พื้นที่ดำเนินการ 3,358-0-82 ไร่ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ และตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จ (16 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์พร้อมหอถังสูงเพื่อการอุปโภคบริโภค ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่36/2559 แปลงที่ดินเลขที่ NO.83 โซนท (16 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กข 4240 อจ (16 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กค 9453 อจ (16 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (16 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางเพื่อใช้ปฏิบัติงานสำนักงาน จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล่องพลาสติก จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน นข 760 อจ (15 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุปรับสภาพน้ำในสระน้ำ ส.ป.ก. ประดิพัทธ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 12 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 (14 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและรบบสูบน้ำโซล่าเซลล์พร้อมหอถังสูงเพื่ออุปโภคบริโภคในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ที่ 36/2559 แปลงที่ดินเลขที่ No.8 (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ รถขุดไฮดรอลิค VOLVO EC210 D หมายเลขรหัส ส.ป.ก.3805-005-0003-62/0059 สำหรับใช้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรมผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00ม. จำนวน 12 สาย ระยะทางรวม 4.716 กม. โดยว (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ส.ป.ก.ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการส่งเสริมวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กล้าฟ้าทะลายโจร จำนวน 17,000 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ ใช้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก จำนวน 12 สาย ระยะทาง 4.716 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังวหัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 2,974.46 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 ม จำนวน 6 สาย ระยะทางรวม 4.699 กิโลเมตร แปลงที่ดินเลขที่ No.83 (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าห้องสารบบที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด โครงการพัฒนาและรณรงค์ การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึก สำหรับเครื่อง plotter จำนวน 5 รายการ (13 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางเพื่อใช้ปฏิบัติงานสำนักงาน จำนวน 24 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2564)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ และศูนย์เครื่องจักรกล จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (10 ก.ย. 2564)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (10 ก.ย. 2564)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์