logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำเกษตรกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565 (21 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุฝึกอบรม โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (21 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่ในแปลงที่ดิน No 1761 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (21 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่เสื่อมสภาพและชำรุด (21 ม.ค. 2565)
ประกวดราคาจ้างปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดิน ตามโครงการจัดที่ดินแปลงเกษตรเกื้อกูล ทับปะตีโมเดล หมู่ที่่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดสระเก็บน้ำสาธารณะแห่งที่ 5 แปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 แปลงบริษัทเขาพนมแพลนเตชั่น จำกัด ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ตามแบบเลขที่ 350 (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ปรกวดราคาซื้อ และเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 3,458.70 ลบ.ม. สำรับโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร จำนวน 10 สาย ระยะทางรวม 5.464 กิโลเมตร ในแปลงที่ดินที่ได้จาการยึดคืนพื (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชุดตรวจ Covid-19 จำนวน 22 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางเพื่อใช้ปฏิบัติงานสำนักงาน จำนวน 11 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564) (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (เดือน ต.ค.64 - ธ.ค.64) (20 ม.ค. 2565)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (19 ม.ค. 2565)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการฐานข้อมูลการจัดที่ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 1กณ-9816 สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ ATK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ม.ค. 2565)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชุดตรวจ Covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน แห่งที่ี่ี 1 บ้านนาพัง หมููที่ 2 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กครอนิกส์ (e-bidding) (17 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านดงยาง หมูู่ที่ 6 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กครอนิกส์ (e-bidding) (17 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน แห่งที่ี่ี 3 บ้านหม้อ หมูู่ที่ 9 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กครอนิกส์ (e-bidding) (17 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 6 รายการ (14 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 3 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2565)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดิน ตามโครงการจัดที่ดินแปลงเกษตรเกื้อกูล ทับปะตีโมเดล หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (14 ม.ค. 2565)
ร่างประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เอกสารประกวดราคาซื้อ และร่างขอบเขตงานซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 3,458.70 ลบม. สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร จำนวน 10 สาย ระยะทางรวม 5.464 กิโลเมตร ในแปลงที (14 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก (14 ม.ค. 2565)
ประกาศ : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564) (14 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสับบดกิ่งไม้ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (14 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 4 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (14 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืั้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะแห่งที่ 4 โครงการป่าห้วยทังและป่าน้ำแดง (ป่า ร.10)(A) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ตามแบบเลขที่ 3503210-006-63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ม.ค. 2565)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์