logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> งานวิจัย/นวัตกรรม
งานวิจัย/นวัตกรรม
การศึกษาทัศนคติและปัจจัยต่อการตัดสินใจทำเกษตรผสมผสานเพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมเกษตรผสมผสานในเขตปฏิรูปที่ดิน (19 ต.ค. 2563)
การผลิตและประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตอ้อยของเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (24 ก.ย. 2562)
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรือนกางมุ้งในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีศึกษาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท และ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (9 ต.ค. 2561)
การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานจัดที่ดิน โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (28 พ.ย. 2560)
แนวทางการพัฒนามาตรฐานการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษา การพัฒนาหมากเม่าของเครือข่ายอินแปง จังหวัดสกลนคร (20 ก.ย. 2560)
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวไร่พื้นเมืองแบบมีส่วนร่วม กรณี เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคใต้ (20 ก.ย. 2560)
การใช้ประโยชน์จากป่าหัวไร่ปลายนาในแปลงเกษตรกรรม ของเกษตรกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (18 ก.ย. 2560)
แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาระบบวนเกษตรของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (5 ก.ย. 2560)
การติดตามประเมินผลการพัฒนาองค์ความรู้และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่(หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน) (13 ก.ค. 2560)
การติดตามประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร“การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน”ภายใต้ โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดน่าน ปี 2556 (11 ก.ค. 2560)
การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรโครงการกองทุนที่ดิน (11 ก.ค. 2560)
41 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (17 มี.ค. 2559)
การผลิตและประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตอ้อยของเกษตรกรในเขตปฏิรููปที่ดิน จังหวัดขอนแก่น (3 ก.พ. 2559)
** รายงานการศึกษารูปแบบการจัดการการตลาดผักอินทรีย์ กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (20 ม.ค. 2559)
การศึกษากระบวนการการปลูกกาแฟ การแปรรูปกาแฟ และการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร (7 ต.ค. 2558)
การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ของแกนนำเกษตรกร โดยกระบวนการโรงเรียนชาวนาต้นแบบสู่การพึ่งพาตนเองด้านเมล็ดพันธุ์ (24 ส.ค. 2558)
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินกับการปรับตัวของเกษตรกร กรณีศึกษา เขตปฏิรูปที่ดินตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (25 พ.ค. 2558)
การจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มยุวเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี (23 มี.ค. 2558)
การติดตามและประเมินผล โครงการสานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านเขานาใน จ.สุราษฏร์ธานี (26 ธ.ค. 2557)
การติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การพึ่งพาตนเองและความพึงพอใจของเกษตรกรในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ (26 ธ.ค. 2557)
การติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ที่ดินและการนำแนวคิดตามแนวทางเศรษฐกิจจพอเพียงไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2555 (5 พ.ย. 2557)
การดำเนินงานพัฒนาชุมชนของปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อขับเคลื่อนชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (5 พ.ย. 2557)
การติดตามประเมินผลวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินปี พ.ศ. 2554 (5 พ.ย. 2557)

หน้า : [1]
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์