logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรม ส.ป.ก.
กิจกรรม ส.ป.ก.
ส.ป.ก. คว้า ๔ รางวัลเลิศรัฐ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (16 ก.ย. 2564)
ส.ป.ก.ประชุมดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (16 ก.ย. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระบียบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (15 ก.ย. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (15 ก.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ (14 ก.ย. 2564)
ส.ป.ก.จัดฝึกอบรม โครงการเครือข่ายคุณธรรม เรื่อง “ยุคสงครามโควิด ปรับตัว ปรับจิต ปรับชีวิตอย่างไรให้เป็นสุข”ผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยโปรแกรม Zoom Meeting (14 ก.ย. 2564)
ส.ป.ก.ประชุมทบทวนระบบคุณภาพของ ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศรม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (13 ก.ย. 2564)
สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting (10 ก.ย. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง) ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริม พัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และติดตามงานขับเคลื่อนโครงการสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด-๑๙ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting (10 ก.ย. 2564)
เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดโครงการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การสร้างและพัฒนาศักยภาพการทำงานผู้นำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” รุ่นที่ ๒ (9 ก.ย. 2564)
ประชุมย่อย หารือในเรื่องการทบทวนโครงสร้างภายในหน่วยงานของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting (9 ก.ย. 2564)
ผู้บริหาร ส.ป.ก. บรรยายพิเศษปัจฉิมนิเทศ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับกลาง (นปก.) รุ่นที่ ๑ (8 ก.ย. 2564)
นัดประชุมย่อยหารือทีมงานผ่านระบบออนไลน์ ระบบการประชุม ZOOM Meeting ในการเตรียมความพร้อมในพิธีการรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 จากทางสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ป.ย.ป. ผ่านทางระบบออนไลน์ (8 ก.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ (3 ก.ย. 2564)
คณะทำงานขับเคลื่อนการตลาด ระบบการจัดการและขนส่ง (Logistics)สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลงพื้นที่ ณ จังหวัดนครปฐม (3 ก.ย. 2564)
เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์หลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำและเครือข่ายผู้นำเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินภายใต้การเปลี่ยนแปลง” (3 ก.ย. 2564)
ประชุมย่อย หารือในเรื่องการทบทวนโครงสร้างภายในหน่วยงานของ ส.ป.ก. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting (2 ก.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (2 ก.ย. 2564)
ส.ป.ก. KICK OFF ฟ้าทะลายโจร ๑ ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (1 ก.ย. 2564)
เลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะ ตรวจความพร้อมการจัดเตรียมงาน กิจกรรม “KICK OFF ฟ้าทะลายโจร ๑ ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” (31 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก. จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดิน เพื่อประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และแนวทางการจัดทำ MOU กับกรมที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 (31 ส.ค. 2564)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. ตรวจความพร้อมการจัดเตรียมงาน กิจกรรม “KICK OFF ฟ้าทะลายโจร ๑ ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” (30 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการตลาด ระบบการจัดการและขนส่ง (Logistics) สินค้าเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom meeting (30 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงาน “งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (30 ส.ค. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่เพื่อทดสอบระบบการถ่ายทอดสัญญาณ (28 ส.ค. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (28 ส.ค. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ส.ป.ก.ถนนประดิพัทธ์ พร้อมมอบนโยบายเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (27 ส.ค. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการจัดงาน "ALRO KICK OFF ๑ ล้านกล้า ฟ้าทะลายโจร สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน" (24 ส.ค. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามการดำเนินงานภายใต้กำกับของสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (24 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก. จับมือ อีอีซี ร่วมพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร (24 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก.เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ ๔๒ สมัยพิเศษ (Special SOM-42nd AMAF) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล Blue Jean (23 ส.ค. 2564)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (23 ส.ค. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (23 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก. พร้อม! KICK OFF ทั่วประเทศ กว่าล้านกล้า ฟ้าทะลายโจร (21 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ (20 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก.จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่” ผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยโปรแกรม Zoom Meeting (17 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณฯ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (16 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หลักสูตร การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด้วยการจัดอบรมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยโปรแกรม Zoom Meeting (9 ส.ค. 2564)
ส.ป.ก. จัดโครงการ ส่งความห่วงใย เราไม่ทิ้งกัน (กล่อง ส.ป.ก. ห่วงใย) (9 ส.ค. 2564)
รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.นครศรีธรรมราช (5 ส.ค. 2564)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์