logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงาน
บัญชีความเคลื่อนไหวการจัดจ้างพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (1 พ.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ (27 ต.ค. 2564)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 (26 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ (20 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (18 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ (12 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินครั้งที่ 2 ของพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (6 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับวันประเมิน ครั้งที่1 (ความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (21 ก.ย. 2564)
บัญชีความเคลื่อนไหวการจัดจ้างพนักงานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 (10 ก.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ (7 ก.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (19 ส.ค. 2564)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 (17 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งต่างๆ กำหนดการวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดการวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (23 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านปฏิรูปที่ดิน) กำหนดวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ ครั้งที่ (22 ก.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (22 ก.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (22 ก.ค. 2564)
บัญชีความเคลื่อนไหวการจัดจ้างพนักงานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 (13 ก.ค. 2564)
ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (9 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (8 ก.ค. 2564)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 (6 ก.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ (30 มิ.ย. 2564)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะ ครั้งที่ 1 ฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัด ส.ป.ก.ขอนแก่น (30 มิ.ย. 2564)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะ ครั้งที่ 1 ฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัด ส.ป.ก.ขอนแก่น (30 มิ.ย. 2564)
ประกาศรายซื้อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ประเมินครั้งที่ 2(สัมภาษณ์์) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (25 มิ.ย. 2564)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัด สำนักงาน (23 มิ.ย. 2564)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ครั้งที่1) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (15 มิ.ย. 2564)
บัญชีความเคลื่อนไหวการจัดจ้างพนักงานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 (11 มิ.ย. 2564)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564 (1 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (25 พ.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ (14 พ.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ (14 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ (26 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ (26 เม.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ (23 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (23 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (23 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยช่างสำรวจ และพนักงานกองทุน ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (16 เม.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สม้ครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ (8 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการฯ (2 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี และผู้ช่วยช่างสำรวจ ส.ป.ก.นครสวรรค์
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏฺิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย (24 มี.ค. 2564)

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์