logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียน และลิงค์ระบบ Zoom Meeting โครงการพี่สอนน้องติวสอบภาค ก ของ กพ (21 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ตำแหน่่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (20 ม.ค. 2565)
เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผา (19 ม.ค. 2565)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี เรื่องการคัดเลือกเษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (11 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปทิ่ดินจังหวัดมหาสารคาม (10 ม.ค. 2565)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การงดบริการประชาชน ระหวั่งวันที่ 10-14 มกราคม 2565 (10 ม.ค. 2565)
การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2564 (6 ม.ค. 2565)
งบทดลอง ส.ป.ก.พิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (4 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุคงทนถาวรที่เสื่อมสภาพและชำรุด (24 ธ.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง เรื่องการจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ติดต่อ ส.ป.ก.ตรัง 075-570515 (17 ธ.ค. 2564)
มาตรการจำกัดการเดินทางไปต่างประเทศ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (13 ธ.ค. 2564)
การทำหนังสือเดินทางไทยและการขอรับวัคซีนพาสปอร์ต ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (13 ธ.ค. 2564)
ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ ส.ป.ก. เรื่องงบดุล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64 (30 พ.ย. 2564)
โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) วันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 47 ปี (24 พ.ย. 2564)
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร เรื่อง การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (22 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร บ้านปลายห้วย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร บ้านเนินพลวง หมู่ที่ 8 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 พ.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท เรื่อง การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฯ (9 พ.ย. 2564)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม2564 โดยประชุมผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings (1 พ.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรุปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (27 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (26 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (26 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (26 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน (19 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (15 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (15 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (15 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (14 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (14 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ให้เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบกิจการฯยื่นคำขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (14 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (14 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ให้ทายาทเกษตรกรที่ถึงแก่ความตาย ยื่นคำขอการจัดที่ดินที่เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (12 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง การสูญหายของหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (12 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง การสูญหายของหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (5 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง การสูญหายของหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (5 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง การสูญหายของหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (5 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง การสูญหายของหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (5 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง การสูญหายของหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (5 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง การสูญหายของหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (5 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (1 ต.ค. 2564)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์