logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> บริการข้อมูล
บริการข้อมูล
รายงานผลการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan : BCP ของ ส.ป.ก. ฉบับสมบูรณ์ (ไฟล์ PDF)
ดาวน์โหลด 1501 ครั้ง
รายงานผลการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ 2562
Infographic ขั้นตอน ระยะเวลา การให้บริการของคู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ระยะที่ 2 (จำนวน 31 ฉบับ) ของ ส.ป.ก.
คู่มือการให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ระยะที่ 2 (แก้ไข)
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับ ส.ป.ก.4-01 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สิทธิประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.
ประเภทของผู้ที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 36/2559
ขั้นตอนการจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกรในเขต ส.ป.ก. ตามนโยบายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของรัฐบาล
ขั้นตอนการจัดที่ดินตาม พรบ. ของ ส.ป.ก.
ข้อพึงปฏิบัติของเกษตรกรที่ได้รับมอบที่ดิน ส.ป.ก.
ส.ป.ก.สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการผลิตและพัฒนาอาชีพทางเกษตรให้ก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขต ส.ป.ก.
กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของ ส.ป.ก. สนับสนุเงินทุนเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน เพื่อนำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน
คู่มือประชาชน
การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการออม (การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) (Excel)
คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
สิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
คู่มือเกษตรกร
ขั้นตอนการให้บริการจัดที่ดิน
ขั้นตอนการรับบริการสินเชื่อจาก ธ.ก.ส.
ขั้นตอนการรับบริการสินเชื่อจาก ส.ป.ก.
แบบฟอร์มกระบวนการปฏิรูปที่ดิน
แผ่นพับให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
รายละเอียดการดำเนินการปฏิรูปที่ดิน

หน้า : [1]
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์