logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.ยโสธร ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร


วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัด พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่/พนักงาน ส.ป.ก.ยโสธร ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)               
ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งมีหน่วยงานอื่นร่วมกิจกรรมให้องค์ความรู้และ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรยโสธร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร
 ธ.ก.ส.สาขาเมืองเลิง สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา รพ.สต.ศรีแก้ว และ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก (ร้านธงฟ้า) มาจำหน่ายในงานครั้งนี้ด้วย
มีเกษตรกรตำบลศรีแก้วและตำบลใกล้เคียงเข้ารับบริการ ด้านแผนที่แนวเขต 35 ราย โอนสิทธิ มรดกสิทธิ 122 ราย
 รับหนังสืออนุญาตฯ (ส.ป.ก.4-01) 46 ราย ด้านสินเชื่อ 9 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 212 ราย จนถึง เวลา 18.30 น.
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์