logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คปจ.ประจวบคีรีขันธ์) ครั้งที่ 2/2561


     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์) ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คปจ.ประจวบคีรีขันธ์) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาล เมืองประจวบคีรีขันธ์ โดย ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุม
      โดยที่ประชุม คปจ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบ 6 เรื่อง ได้แก่
          1.เห็นชอบให้ ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดทำแผนงาน ปริมาณงานพื้นที่เป้าหมาย ที่ส.ป.ก.กำหนดแต่ละปีงบประมาณ นำเสนอ คปจ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ อนุมัติ แผนงานและอนุมัติให้ออกประกาศ ให้เกษตรกรยื่นคำขอเข้าอยู่ อาศัยหรือเข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และเสนอประธาน คปจ.ประจวบคีรีขันธ์ ลงนามเพื่อดำเนินการตามกระบวนการจัดที่ดินของ ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป
          2.เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองใช้ที่ดิน เพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านตะแบกโพรง
          3.เห็นชอบให้กรมชลประทาน ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ บ้านไทรทอง พร้อมระบบส่งน้ำ
          4.เห็นชอบให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้ที่ดินเพื่อกิจการ สาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ เพื่อก่อสร้างจุดตรวจร่วมประชารัฐ บ้านด่านสิงขร
          5.เห็นชอบในหลักการไม่ประสงค์จะนำที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองเลิกใช้ร่วมกันมาดำเนินการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตลอดไปในที่ดินตามหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง (นสล) เลขที่ ปข 0667 ที่ดินเลขที่ 10 ระวางที่ 4933I9466 เนื้อที่ประมาณ 3-0-61 ไร่ 6.อนุมัติให้เกษตรกรขอโอนสิทธิและขอรับมรดกสิทธิการ เข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6.1 เต็มแปลง จำนวน 8 แปลง 93-1-43 ไร่ 6.2 แบ่งแปลง จำนวน 37 แปลง 188-1-69 ไร่
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์