logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (โครงการจงัหวดัเคลื่อนที่)


       วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายนิพล พรหมนิมิตร ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย และ นางสาวสมิตา สมัครัตน์ เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ อบต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน โดยภายในงานมีกิจกรรม ต่างๆจากหน่วยงานส่วนราชการประจำจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมให้บริการประชาชน อาทิเช่น การมอบพันธุ์ปลา การมอบอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียน การมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้สูงอายุหรือ ผู้ด้อยโอกาส มุ่งเน้นการคืนความสุขให้พี่น้องประชาชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาคราชการกับภาคประชาชน ทั้งนี้ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงปัญหาเรื่องแนวทางการให้ช่วยเหลือประชาชนกรณีไม่มีที่ดินทำกินและไม่มีเอกสารสิทธิ รวมทั้งปัญหาการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลูกรังซึ่งอยู่ในเขตส.ป.ก.ในพื้นที่ตำบลไชยราช
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์