logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก. ประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมออกบูธในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561


  เมื่อสายวันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย.61 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสาวสมิตา สมัครรัตน์ เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน นายอนุพงษ์ แสงหว้า และนางสาวอุไรวรรณ พลับใหญ่ จ้างเหมาบริการงานปฏิรูปที่ดิน กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน เข้าร่วมออกบูธในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำเกษตรกร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และภาคประชาสังคม ภาคเอกชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก
  การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 นี้จึงมุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูล แหล่งทุน ทรัพยากรและการตลาดด้วยกลไกประชารัฐ รวมทั้งการจัดพื้นที่เป็นเกษตรแปลงใหญ่ การรวมกลุ่ม การคัดเลือกสายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสาน การสร้างความหลากหลายในสวนมะพร้าว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น การผลิตมะพร้าวอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาการผลิตและแก้ไขปัญหาการผลิตมะพร้าว ให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด สร้างศักยภาพให้แก่พื้นที่ มีส่วนร่วมในบทบาทของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาการเกษตร ให้ประเทศชาติมั่งคง ประชาชนมั่งคั่ง และการพัฒนาที่ยั่งยืน
  ในงานประกอบด้วย การสาธิตวิถีการเก็บมะพร้าวของชาวอำเภอทับสะแก แข่งขันการปอก กะเทาะ และผิวมะพร้าว รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งนิทรรศการสรุปบทบาทของ ศพก. และการนำเสนอสรุปการขยายผลเครือข่ายแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอทับสะแกสำหรับปีการผลิต 2561/2562 อีกด้วย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์