logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


       วันที่ 18 มีนาคม 2564 ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่          กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 22 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวิทยากรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่ม/ฝ่ายต่างๆของ ส.ป.ก. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ บทบาทด้านต่างๆ ของ ส.ป.ก. และความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในการช่วยเหลือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก.
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์