logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรเพื่อสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับสิทธิ และหน้าที่ ของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี


      เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกร เพื่อสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับสิทธิ และหน้าที่ ของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  โดยได้รับเกียรติจากร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดงานโครงการดังกล่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์