logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดฝึกอบรมโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร และสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ระบบ การผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลในเขตปฏิรูปที่ดิน มีเกษตรกร เข้ารับการอบรมจำนวน 42 ราย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์