logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดฝึกอบรมขยายผลองค์ความรู้ ศพก.เครือข่าย


     เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัด นางสาวพรรณี พูลเกิด รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน และ เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมขยายผลองค์ความรู้ ศพก.เครือข่าย ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ศูนย์นายสุเทพ น้อยช่อ) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ผ่าน ศพก.เครือข่าย ให้มีความรู้ความสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น มีเกษตรกรสนใจเข้ารับการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 20 ราย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์