logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ( ส.ป.ก. ปทุมธานี ) โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี


วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ( ส.ป.ก. ปทุมธานี ) โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ได้รับการสนับสนุนวิทยากรกระบวนอบรมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีเกษตรกรเข้ารับการอบรมทั้งหมด 12 ราย ในหลักสูตร การจัดการระบบควบคุมภายใน การทำข้อตกลงกลุ่มพร้อมบทลงโทษ การจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่ม การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ผลิตโครงการเกษตรอินทรีย์ การทำแผนการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน ระยะปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลผลิต พืช ผัก ผลไม้ อินทรีย์ และการฝึกตรวจแปลงเพื่อหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข เตรียมพร้อมสำหรับการรับรองมาตรฐาน การอบรมจะเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกระบวนการออกแบบหรือปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตไปสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ภายใต้หลักการของระบบเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล (มกท.:IFOAM) International Federation of Organic Agriculture Movement และระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System: PGS) ที่ชุมชนหรือเกษตรกรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสามารถประเมินและรับรองมาตรฐานอินทรีย์บนพื้นฐานของความเชื่อมั่น เชื่อใจ ภายใต้เครือข่ายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถขับเคลื่อนกระบวนการเกษตรอินทรีย์ไปสู่ความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสามารถดำรงชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์